Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1
Amb la denominació ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN DE BANYOLES es constitueix l'associació que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, que regula les seves activitats, d'acord amb la llei 7/1997 de 18 de juny d'associacions(DOGC 2423, da’l de juliol), la llei
orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació (B.O.E. Núm. 73 de 26 de
març), i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l'associació són:
1.  Promoure l'associacionisme per facilitar:
a)  La participació en la vida ciutadana i de solidaritat
2    Promourà el desenvolupament d'activitats que afavoreixin:
a)  La realització de la persona. b)  La convivència i la integració.
c)  Les relacions intergeneracionals . d)  En queda exclòs tot ànim de lucre

Article 3
1.  El domicili de l'Associació s'estableix a Banyoles i radica al carrer Escultor Bohigas, numero, 19.
2.  El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra
referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.

 

Capítol Il. Els membres de l'associació. Els seus deures i les seves obligacions

Article 4
Poden formar part de l'associació totes les persones jubilades, que prèviament s'hagin inscrit  com a usuàries d'aquest Casal i estigui interessades en les finalitats d'aquests Estatuts. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre  això  en la primera reunió que tingui i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

Article 5
Són drets dels membres de l'associació:
1.  Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3.  Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4.  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5.  Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7.  Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8.  Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9.  Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableix o tingui a la seva disposició
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6
Son deures dels membres de l’associació:
1.  Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2.  Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord
amb aquests..                         .
3.  Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4.  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1.  Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2.  No satisfer les quotes fixades.
3.  No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8
1.  LAssemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2.  Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3.  Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
1.  Modificar els estatuts.
2.  Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
3.  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i      també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al  sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
4.  Acordar la dissolució de l'associació.
5.  Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
6.  Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
7.  Aprovar el reglament de règim intern.
8.  Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
9.  Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les altes i baixes
d'associats i associades per una raó distinta a la de separació definitiva.
10. Resoldre sobre qualsevol qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
1.  L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament.
2.  L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol· liciti un nombre d'associats no
inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 11
1.  L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2.  La  convocatòria  s'ha  de  comunicar  quinze  dies  abans  de  la  data  de  la  reunió, individualment  i  mitjançant  un  escrit  adreçat  al  domicili  que  consti  en  la  relació
actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3.  Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han  de substituir successivament el vicepresident o el vocal de més edat de la
Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4.  El secretari redactarà l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, i el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. AI començament de cada reunió de l'Assemblea General  es  llegeix l'acta de la sessió  anterior a fi que  s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de  tota  manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12
1.  L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2.  Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar  a l'òrgan de govern la inclusió  en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea,  sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la
recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol- licitud també es pot fer   directament  a  l'assemblea,  que  decideix  el  que  considera  convenient,  però
únicament  pot  adoptar  acords  respecte  als  punts  no  inclosos  en  l'ordre  del  dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13
1.  En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2.  Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3.  Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'un federació amb associats similars o la integració en una existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels  assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses  candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14
1.  Regeix,  administra  i  representa  l'associació  la  Junta  Directiva,  que  componen  el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs ha de ser exercits per persones diferents.
2.  L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3.  El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'ha de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 15
1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense prejudici que puguin ser reelegits.
2.  El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'esposin els
motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c) Baixa  com a membre de l'associació.
d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que
estableix l'article 13.3 dels estatuts.
3.  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
4.  L'exercici dels càrrecs de la Junta Directiva és gratuït.

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
1.  Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la   Llei;  així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
2.  Prendre  els  acords  que  calgui  en  relació  amb  la  compareixença  davant  dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
3.  Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
4.  Proposar  a  l'Assemblea  General  la  defensa  de  l'establiment  de  quotes  que  els membres de l'associació han de satisfer.
5.  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
6.  Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
7.  Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
8.  Inspeccionar  la  comptabilitat  i  preocupar-se  perquè  els  servis  funcionin  amb normalitat.
9.  Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball ,a proposta dels mateixos grups.
11. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts i l'ús de locals i edificis que puguin  arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
12. Obrir compte corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar deis fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l'article 29.
13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst en els estatuts i donar- ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que hagi estat delegada expressament.

Article 17
1.  La  Junta  Directiva,  convocada  prèviament  pel  president  o  per  la  persona  que  el substitueixi,  s'ha  de  reunir  en  sessió  ordinària  amb  la  periodicitat  que  els  seus membres decideixin, i que cap cas no pot ser inferior a un mes.
2.  S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.

Article 18
1.  La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i s'hi ha un quòrum de la meitat més un.
2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades poden excusar-se'n. L'assistència del
president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3.  La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1.  La  Junta  Directiva  pot  delegar  alguna  de  les  seves  facultats,  en  una  o  diverses comissions o grups de treball, si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2.  També, pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confií amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21
1.  Tant  el  president  com  el  vicepresident  hauran  d’estar  censats  a  la  població  de
Banyoles
2.  Son pròpies del president les funcions següents:
a)  Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b)  Presidir  i  dirigir  els  debats,  tant  de  l'Assemblea  General  com  de  la  Junta
Directiva.
c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d)  Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta una llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII, Les comissions o grups de treball

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

Capítol VIII. El Règim Econòmic

Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
1.  Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
2.  Les subvencions oficials o particulars
3.  Les donacions, herències o els llegats
4.  Les rendes de patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27
Tots  els  membres  de  l'associació  tenen  l'obligació  de  sostenir-la  econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals - que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva - i quotes extraordinàries.

Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el vicepresident, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons, n'hi ha prou amb dues firmes conjuntes.

 

Capítol IX. Procediment electoral

Article 30
Els membres de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l'Associació.

Article 31
El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents.
1.  Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació de l' ens electoral.
2.  Presentació i proclamació de candidatures.
3.  Realització  de  l'elecció  i  de  la  proclamació  dels  guanyadors.  Entre  el  dia  de  la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització han de transcórrer un mínim de
30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 32
La convocatòria d'eleccions correspon a la Junta Directiva. L'acte de les votacions es farà en una Assemblea General Extraordinària.

Article 33
La convocatòria d'eleccions per l'acabament natural del mandat ha de fer-se dintre dels dos mesos següents de la finalització del mandat.

Article 34
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant la proclamació en el tauler d'anuncis de l'entitat i comunicar-ho als socis individualment.

Article 35
La convocatòria que anuncií les eleccions ha d'informar com a mínim del següent:
Nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis d'exposició del
cens electoral i reclamacions, termini per la presentació de candidatures, dia i lloc de les
eleccions i temps d'obertura dels col-legi electoral, i forma d'acreditació dels electors.

Article 36
La Junta Electoral designada ha d'estar integrada per tres membres i un nombre igual de suplents.

Article 37
Dins dels dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec, i constituir-la i elegir-ne president. Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de l'associació.

Article 38
Correspon a la Junta Electoral admetre i proclamar les candidatures; conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin en relació amb el procés electoral, tant de socis com de candidats, i publicar i comunicar les resolucions adoptades.

Article 39
les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en el termini màxim de tres dies després  que s'hagi produït el fet objecte de la impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s'ha de dictar dins dels tres dies següents

Article 40
Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president. Les candidatures que es presentin formalment tenen el dret de consultar la llista de socis  i de demanar que la Junta s'encarregui d'enviar als socis aquella publicitat electoral que creguin convenient. Sota la seva supervisió. En aquests casos les despeses aniran a càrrec dels peticionaris.

Article 41
Si es presenta o fos vàlida només una candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com elegits per la Junta Directiva.

Article 42
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, Ia Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva que haurà de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 43
L'acte de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la Junta Electoral mitjançant certificació, dins del tres dies següents a l'elecció, a la Junta Directiva i al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 44
Els candidats elegits han de prendre possessió del càrrec dins dels cinc dies següents a la seva elecció.

Article 45
La suspensió del mandat de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
1.  Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.
2.  Suspensió de la condició de soci.
3.  Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la Junta Directiva.

Article 46
En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions  el vicepresident. Per les absències d'aquest la Junta Directiva designarà un substitut.

Article 47
En cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'han proveït la totalitat dels càrrecs  a  les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no  afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tingui la condició d'elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la Junta Directiva que haurà de ser ratificada per la propera Assemblea General que celebri l'Associació.

Els càrrecs vacants proveïts per aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris només pel temps que resti de mandat del càrrec. S'exceptua d'aquesta norma el designat per substituir un membre de la Junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat del substitut s'ha de limitar al temps de suspensió del substitut, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això sense que les provisions transitòries puguin  alterar el temps natural del mandat dels càrrecs, previst en aquests estatuts.

Article 48
No obstant el previst en els articles 33 i 34, si la dimissió, la renúncia o el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix de forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
1.  Sempre que les vacants afectin més del 50% dels components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del president.
2.  Quan les vacants afectin més del 75% dels membres directius, però no al president.
3.  En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre inferior a cinc persones.

 

Capítol X. Règim disciplinari

Article 49
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons
el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.
Els  socis  sancionats  que  no  estiguin  d'acord  amb  les  resolucions  adoptades  poden sol·licitar  que s'hi pronuncií l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les
resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol XI. La dissolució

Article 50
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 51
1.  Un  cop  acordada  la  dissolució,  l'Assemblea  General  ha  de  prendre  les  mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2.  L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3.  Els  membres  de  l'associació  estan  exempts  de  responsabilitat  personal.  La  seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4.  El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor del Casal de la Gent Gran de Banyoles de la Generalitat de Catalunya.

5.  Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General  no   confereix  aquesta  missió  a  una  comissió  liquidadora  especialment designada.

 

 

Banyoles, 29 d’abril 2011

DILIGÈNCIA:
Com a Secretari de l'ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN DE BANYOLES, CERTIFICO, que aquests Estatuts, han estat aprovats en l'Assemblea General de Socis celebrada a Banyoles el dia 29  d'abril del 2011.

El Secretari - Joaquim Llinàs Montull

Vist-i-plau del President - Jaume Grabulosa Reig